Osiguranje

Osiguranje je uslov za registraciju vozila u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Obavezno osiguranje

Da bi vaše vozilo moglo da bude učesnik u saobraćaju, morate da kupite polisu osiguranja od autoodgovornosti, jer je ona uslov za registraciju vozila u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Osiguranje od autoodgovornosti predstavlja vrstu obaveznog osiguranja kojom se vlasnik, ovlašćeni korisnik, suvlasnik i drugi imalac motornog vozila osigurava od odgovornosti za štetu koju, upotrebom motornog vozila, pričini trećim licima.

Ukoliko pretrpite materijalnu i/ili nematerijalnu štetu od motornog vozila (putničko i teretno vozilo, autobus, trolejbus, tramvaj, priključno vozilo, motocikl itd.), imate pravo na naknadu štete od društva za osiguranje kod koga je to vozilo bilo osigurano.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi (European Accident Report) je dokument koji u slučaju saobraćajne nezgode pojednostavljuje proceduru prijave štetnog događaja i dobijanja odgovarajuće odštete. Vozači koji su učestvovali u saobraćajnoj nezgodi sa manjom materijalnom štetom popunjen i potpisan izveštaj mogu da koriste kod osiguravajućih kompanija kao osnov za isplatu štete, pošto ima istu važnost kao policijski zapisnik. Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi sadrži skicu i specifikaciju oštećenja na vozilu, kao i izjave učesnika kojima se potvrđuje odgovornost jednog od vozača za udes.

Obrazac Evropskog izveštaja ste u obavezi da imate u vozilu i možete ga preuzeti kod nas besplatno.

Da bi vaše vozilo moglo da bude učesnik u saobraćaju, morate da kupite polisu osiguranja od autoodgovornosti, jer je ona uslov za registraciju vozila u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Osiguranje od autoodgovornosti

Osiguranje od autoodgovornosti predstavlja vrstu obaveznog osiguranja kojom se vlasnik, ovlašćeni korisnik, suvlasnik i drugi imalac motornog vozila osigurava od odgovornosti za štetu koju, upotrebom motornog vozila, pričini trećim licima.

Ukoliko pretrpite materijalnu i/ili nematerijalnu štetu od motornog vozila (putničko i teretno vozilo, autobus, trolejbus, tramvaj, priključno vozilo, motocikl itd.), imate pravo na naknadu štete od društva za osiguranje kod koga je to vozilo bilo osigurano.

Šta treba znati o premiji osiguranja?

Visina premije kod osiguranja od auto-odgovornosti zavisi od vrste i namene vozila, tehničkih karakteristika vozila (snage motora, nosivosti, radne zapremine motora, broja registrovanih mesta u vozilu), trajanja osiguranja itd.

Premija osiguranja se plaća unapred, prilikom izdavanja polise.

U slučaju da vam je vozilo uništeno ili ga odjavite, imate pravo da zahtevate povraćaj dela premije osiguranja za preostalo vreme trajanja osiguranja.

Početak važenja polise osiguranja i istek osiguranja?

Polisa osiguranja od autoodgovornosti zaključuje se na godinu dana.

Obaveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju počinje po isteku 24. časa dana koji je u polisi naveden kao početak osiguranja, odnosno dana kad je plaćena premija, ako nije drugačije ugovoreno.

Obaveza društva za osiguranje prestaje po isteku 24. časa onog dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Proverite da li je na vašoj polisi naveden čas i minut početka i isteka osiguranja.

U skladu sa zakonskim odredbama svi vozači motornih vozila obavezni su da uz polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti poseduju i evropski Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi (potražite ga od osiguravajuće kuće sa kojom ugovarate osiguranje), koji na zahtev moraju pokazati ovlašćenom službenom licu. Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi (European Accident Report) je dokument koji u slučaju saobraćajne nezgode pojednostavljuje proceduru prijave štetnog događaja i dobijanja odgovarajuće odštete. Vozači koji su učestvovali u saobraćajnoj nezgodi sa manjom materijalnom štetom popunjen i potpisan izveštaj mogu da koriste kod osiguravajućih kompanija kao osnov za isplatu štete, pošto ima istu važnost kao policijski zapisnik. Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi sadrži skicu i specifikaciju oštećenja na vozilu, kao i izjave učesnika kojima se potvrđuje odgovornost jednog od vozača za udes.

Teritorijalna važnost polise od autoodgovornosti

Polisa osiguranja od autoodgovornosti važi na teritoriji Republike Srbije. Od 1. januara 2012. godine, vozačima iz Srbije više nije potrebna “zelena karta” za osiguranje motornih vozila za putovanje u 27 zemalja članica Evropske unije, Švajcarsku, Norvešku, Island, Andoru, Hrvatsku i Crnu Goru. To, praktično, znači da od 1. januara, osim polise osiguranja, koju naši građani poseduju i registarskih tablica, nije im potrebno ništa od dokumentacije, vezano za vozila.

Što se tiče zemalja u okruženju, za putovanje u Makedoniju i BiH i dalje je potrebna “zelena karta”.

Čemu služi osiguranje od autoodgovornosti?

Ako ste odgovorni za štetu prouzrokovanu vašim motornim vozilom, društvo za osiguranje kod koga ste zaključili polisu osiguranja od auto-odgovornosti preuzima obavezu da nadoknadi štetu trećim licima (smrt, telesna povreda, narušeno zdravlje, oštećenje ili uništenje stvari) do visine osigurane sume – limita.

Uslovima osiguranja bliže je određeno u kojim slučajevima društvo za osiguranje ne preuzima navedenu obavezu.

Ko ima pravo na naknadu štete?

Po osnovu polise osiguranja od autoodgovornosti pravo na naknadu štete imaju oštećena lica, osim vozača, vlasnika, suvlasnika i korisnika motornog vozila kojim je prouzrokovana saobraćajna nezgoda.

Obavezno pročitajte poleđinu polise osiguranja od autoodgovornosti.

GLAVNI UZROCI SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SU NEPRILAGOĐENA BRZINA, NEPROPISNO PRETICANjE, NEPOŠTOVANjE PROPISA, NEPAŽNjA I ALKOHOLISANOST!

Šta je potrebno učiniti u slučaju saobraćajne nezgode:

 • U slučaju saobraćajne nezgode odmah obavestite policiju, a hitnu pomoć pozovite ukoliko ima povređenih (pozivni broj policije je 92, a hitne pomoći 94) i sačekajte službena lica da izvrše uviđaj;
 • Obezbedite vozilo tako da se omogući nesmetan saobraćaj i pri tom na licu mesta ne vršite promene koje bi otežale sastavljanje zapisnika o saobraćajnom udesu. Preduzmite potrebne mere radi zaštite vozila od novih oštećenja;
 • Pre potpisivanja zapisnika sa uviđaja, proverite da li su svi bitni podaci uneti u zapisnik i da li je činjenično stanje pravilno navedeno, jer imate pravo na prigovor ukoliko zapisnik nije objektivno sačinjen;
 • Zapisnik sa uviđaja možete podići u službi MUP-a nadležnoj po teritorijalnom principu (prema mestu gde se saobraćajna nezgoda dogodila);
 • O nastupanju osiguranog slučaja u roku od 15 dana obavestiti društvo za osiguranje kod koga je vlasnik vozila odgovornog za štetu osiguran od auto-odgovornosti, radi procene štete i ostvarivanja prava na naknadu;;
 • Ukoliko ste u saobraćajnoj nezgodi povređeni, odmah se obratite lekaru, jer vam je medicinska dokumentacija neophodan dokaz o vrsti i stepenu povrede;
 • Ne vršite nikakve popravke na vozilu pre sastavljanja zapisnika o oštećenju vozila;
 • Vodite računa o svakoj izjavi koja se potpisuje i  pažljivo je pročitajte pre potpisivanja, radi provere da li sadrži istinite i potpune informacije;
 • Ukoliko vam je u zapisniku o oštećenju vozila konstatovano „da je potrebno ispitati rentabilnost popravke vozila“, ne popravljajte vozilo dok vam se ne saopšte rezultati ispitivanja rentabilnosti popravke vozila;
 • Zahtev za naknadu štete s potrebnom dokumentacijom treba podneti društvu za osiguranje koje je osiguralo vozilo odgovorno za nastalu štetu;
 • Od dokumentacije je neophodno da imate podatke o osiguranju (polisu ili broj polise i podatak o tome koje društvo ju je izdalo), dokaz o odgovornosti učesnika nezgode (zapisnik sa uviđaja ili pravosnažna sudska odluka), dokaz o vrsti i stepenu povređivanja (medicinska dokumentacija), dokaz o obimu i visini materijalne štete (zapisnik o oštećenju vozila, računi o opravci vozila) i druge potrebne dokaze;
 • Društvo za osiguranje je dužno da vam u roku od 14 dana od dana kada ste dostavili kompletan zahtev obradi zahtev i učini ponudu za isplatu naknade;
 • Ukoliko je pretrpljena šteta od neosiguranog vozila, naknada štete ostvaruje se kod garantnog fonda;
 • Ukoliko pretrpite štetu od nepoznatog vozila, kod garantnog fonda možete ostvariti samo naknadu po osnovu povrede i oštećenja zdravlja;
 • Ukoliko je štetu na vašem vozilu prouzrokovalo strano vozilo (strane tablice), neophodno je da, pored broja, uzmete i isečak „zelene karte“. Zahtev za naknadu štete možete podneti društvu za osiguranje kod koga ste osigurani ili Udruženju osiguravača Srbije;
 • Štetu kod obaveznog osiguranja plaća društvo za osiguranje osiguranika koji je prouzrokovao štetu.

Saveti

 • Pre nego što potpišete ugovor o osiguranju –polisu, pažljivo pročitajte i ugovor i uslove osiguranja, koji su sastavni deo polise.
 • Informišite se pod kojim uslovima gubite pravo na zaštitu društva za osiguranje (npr. vožnja bez položenog vozačkog ispita, pod dejstvom alkohola, droga i sl.).
 • Ako se u toku trajanja osiguranja promeni vlasnik motornog vozila, prava i obaveze iz ugovora o obaveznom osiguranju od auto-odgovornosti prelaze na novog vlasnika i traju do isteka tekućeg perioda osiguranja.

ZELENA KARTA
Zelena karta predstavlja dokaz o zaključenom osiguranju od autoodgovornosti tj. dokaz da vozilo poseduje validno osiguravajuće pokriće u toku njegove upotrebe u inostranstvu. Od 1. januara 2012. godine, vozačima iz Srbije više nijepotrebna “zelena karta” za osiguranje motornih vozila za putovanje u 27 zemalja članica Evropske unije, Švajcarsku, Norvešku, Island, Andoru, Hrvatsku i Crnu Goru. To, praktično, znači da od 1. januara, osim polise osiguranja, koju naši građani poseduju i registarskih tablica, nije im potrebno ništa od dokumentacije, vezano za vozila.

Što se tiče zemalja u okruženju, za putovanje u Makedoniju i BiH i dalje je potrebna “zelena karta”.

Zelena karta se vezuje za polisu autoodgovornosti i mora biti od iste osiguravajuće kuće. Kada god je kupite, važiće do isteka registracije.
Kod nas uvek možete kupiti zelenu kartu osiguranja koje mi zastupamo, cena je 2.000 dinara.

BONUS-MALUS
Od 1. septembra 2011. sve osiguravajuće kuće prilikom zaključenja polisa od auto-odgovornosti primenjuju bonus-malus sistem, što znači da cena polise direktno zavisi od toga kako su se vozači ponašali u saobraćaju proteklih godinu dana.Bonus predstavlja umanjenje osnovne premije osiguranja od auto odgovornosti, ukoliko u periodu osiguranja od najmanje jedne godine nije bilo šteta pričinjenih trećem licu, dok malus predstavlja uvećanje osnovne premije ukoliko je bilo prijavljenih šteta u prethodnom posmatranom periodu.Svako ko prvi put osigurava novo vozilo premiju osiguranja plaća bez bonusa ili malusa, tj. plaća osnovnu cenu osiguranja koja je ista kod svih osiguravajućih kuća a propisana je od strane NBS.Ako osiguranik nije imao štetu, umanjuje mu se premija svake godine za 5% do maksimalnih 15%.

Ako je šteta bilo, on se kažnjava za svaki prijavljeni štetni događaj. To znači da za jednu štetu morate platiti osiguranje do 50% više od osnovne cene osiguranja. Za tri i više šteta ova cena ide na maksimalnih 150%.

U slučaju da ste prodali vozilo za koje ste imali polisu osiguranja sa bonusom (popustom), isti možete preneti na novo vozilo koje kupite. Potrebno je da imate kopiju polise osiguranja, kopiju saobraćajne dozvole vozila koje ste prodali, datum odjave vozila i kopiju kupoprodajnog ugovora.

Back to top